Ogłosznia duszpasterskie Niedziela Zesłania Ducha ?wi?tego rok B

18-05-18
 

Og?oszenia duszpasterskie Niedziela Zes?ania Ducha ?wi?tego


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 7 Niedziela Wielkanocna rok B

12-05-18
 

 

Og?oszenia duszpasterskie 7 Niedziela Wielkanocna Rok B

 


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 6 Niedziela wielkanocna rok B

03-05-18
 

 

                         OgÅ‚oszenia duszpasterskie 6 Niedziela Wielkanocna Rok B

 

 


więcej

Ogloszenia Duszpasterskie 5 Niedziela Wielkanocna Rok B

27-04-18
 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 5 Niedziela Wielkanocna Rok B

 


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 4 Niedziela wielkanocna Rok B

20-04-18
 

Ogłoszenia duszpasterskie 4 Niedziela Wielkanocna Rok B


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 3 Niedziela Wielkanocna rok B

14-04-18
 

Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela Wielkanocna Rok B


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Wielkanocna Rok B

09-04-18
 

Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Wielkanocna rok B


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 1 Niedziela Wielkanocna Rok B

30-03-18
 

OgÅ‚oszenia duszpasterskie Niedziela Palmowa Rok B    2018.04.01


więcej

Dyżury lektorw

28-03-18
 

                   Dyżury Lektorów Stobno


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Palmowa Rok B

24-03-18
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2018.03.25 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie Niedziela Palmowa Rok B Obchodzona dzisiaj Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki TydzieÅ„. Chrystus wjeżdża do Jerozolimy na osioÅ‚ku wÅ›ród okrzyków tÅ‚umu. My również z palmami w reku uznajemy w Jezusie naszego króla. Czeka Go jednak mÄ™ka i Å›mierć krzyżowa. BÄ…dźmy w tym szczególnym czasie przy Jezusie.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 5 Niedziela Wielkiego Postu Rok B

16-03-18
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2018.03.18 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 5 Niedziela Wielkiego Postu Rok B Kolejna niedziela Wielkiego Postu jest dla nas wezwaniem do nawrócenia. Jezus mówi: ,, JeÅ›li ziarno pszenicy, wpadÅ‚szy w ziemiÄ™, nie obumrze, zostanie samo jedno, a jeÅ›li obumrze, przynosi plon obfity”. Tak samo i nasze serca muszÄ… siÄ™ przemienić, abyÅ›my nie upatrywali najwiÄ™kszej wartoÅ›ci w dobrach tego Å›wiata, ale zwrócili siÄ™ ku Bogu. Chodzi przecież o nasze zbawienie. Niech wyÅ›piewany dzisiaj refren psalmu,, Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste” bÄ™dzie wyrazem pragnienia naszego nawrócenia.


więcej

Ogłaszenia duszpatsrskie 4 Niedziela Wielkiego Postu rok B

09-03-18
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2018.03.11 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 4 Niedziela Wielkiego Postu Rok B ,, Tak bowiem Bóg umiÅ‚owaÅ‚ Å›wiat, że Syna swego Jednorodzonego daÅ‚, aby każdy, kto w Niego wierzy , nie zginÄ…Å‚, ale miaÅ‚ życie wieczne”. To zdanie, niosÄ…ce niezwykle ważnÄ… dla nas treść, wybrzmiewa podczas dzisiejszej liturgii. Przypomina nam o miÅ‚oÅ›ci Boga, który chce, abyÅ›my dostÄ…pili życia wiecznego. Dlatego ofiarowaÅ‚ swojego Syna Jezusa, aby nas zbawić. Jednak czy życie wieczne jest tym, do czego rzeczywiÅ›cie dążymy? W poÅ‚owie Wielkiego Postu warto zdać sobie pytanie o wiarÄ™ i miejsce Boga w naszym życiu.


więcej

Ogloszenia Duszpasterskie 3 Niedziela Wielkiego Postu Rok B

03-03-18
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2018.03.04 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 3 Niedziela Wielkiego Postu Rok B Åšw. PaweÅ‚ dziÅ› przypomina,, GÅ‚osimy Chrystusa ukrzyżowanego” Sensem naszego przyjÅ›cia na MszÄ™ Å›w. jest spotkanie z Jezusem, który umarÅ‚ i zmartwychwstaÅ‚. W czsie Wielkiego Postu wielokrotnie dotykamy kwestii ludzkiej sÅ‚aboÅ›ci i grzechów, które obciążajÄ… nasze sumienia. PatrzÄ…c na Chrystusa ukrzyżowanego, zobaczymy tego, któremu nasz los nie jest obojÄ™tny. Jezus z miÅ‚osierdziem przyjmuje czÅ‚owieka wyznajÄ…cego swoje grzechy. Ulituje siÄ™ także nad nami, gdy z ufnoÅ›ciÄ… i żalem przyznamy siÄ™ do naszych win.


więcej

2 Niedziela Wielkiego Postu rok B

23-02-18
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2018.02.25 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 2 Niedziela Wielkiego Postu Rok B Wielki Post , który przeżywamy, jest dla nas wielkim wezwaniem do nawrócenia. Bóg chce naszego dobra i choć nie rozumiemy, co przydarza nam siÄ™ w życiu, musimy pamiÄ™tać, że Jemu zależy na nas. Nawrócenie jest decyzjÄ… powrotu do kochajÄ…cego Boga. W ewangelii usÅ‚yszymy sÅ‚owa Boga Ojca, To jest mój Syn umiÅ‚owany, Jego sÅ‚uchajcie”. Zaufajmy Jezusowi, a On nas poprowadzi.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 1 Niedziela Wielkiego Postu Rok B

17-02-18
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2018.02.18 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 1 Niedziela Wielkiego Postu Rok B Chrystus spÄ™dziÅ‚ czterdzieÅ›ci dni na pustyni kuszony przez szatana. I my rozpoczynajÄ…c Wielki Post, udajemy siÄ™ teraz na pustyniÄ™. TowarzyszÄ… nam wymowne sÅ‚owa ,, Nawracajcie siÄ™ i wierzcie w EwangeliÄ™” KoÅ›cióÅ‚ dopomaga nam w przeżywaniu tego czasu przez sakramenty, czytania, pieÅ›ni, nabożeÅ„stwa. Każdy z nas potrzebuje nawrócenia. I to od nas zależy , na ile zbliżymy siÄ™ do Boga. ,, Czas siÄ™ wypeÅ‚niÅ‚ i bliskie jest królestwo Boże.


więcej

Sprzatanie kościoła Wrząca

12-02-18
 

Sprzatanie Koscioła Wrząca


więcej

Sprzątanie koscioła w Stobnie Zielina Akacjowa Topolowa

12-02-18
 

Sprzatanie koscioła w Stobnie Zielona, Akacjowa Topolowa


więcej

Sprzątanie kościoła w Stobnie Leśniczówka Rybakówka Stacja Ujska

12-02-18
 

 SprzÄ…tanie KoÅ›cioÅ‚a Stobno

LeÅ›niczówka, Rybakówka Stacja Ujska


więcej

Sprzątanie kościoła w Stobnie Kasztanowa 1-35 Brzozowa

12-02-18
 

 SprzÄ…tanie KoÅ›cioÅ‚a Stobno

Kasztanowa 1-35 Brzozowa


więcej

Sprzątanie kościoła w Stobnie Lipowa

12-02-18
 

 SprzÄ…tanie KoÅ›cioÅ‚a Stobno Lipowa


więcej

Sprzątanie kościoła w Stobnie Wspólna Malinowa

12-02-18
 

 SprzÄ…tanie KoÅ›cioÅ‚a Stobno

 Wspólna Maliniowa


więcej

Sprzątanie kościoła w Stobnie Kasztanowa 84-2

12-02-18
 

 SprzÄ…tanie KoÅ›cioÅ‚a Stobno

19.05-18.08.2018 Kasztanowa 84-2


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 6 Niedziela Zwykła Rok B

09-02-18
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2018.02.11 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 6 Niedziela zwykÅ‚a rok B Obchodzimy dziÅ› Åšwiatowy DzieÅ„ Chorego. Warto tego dnia pomodlić siÄ™ za chorych, którzy sÄ… wokóÅ‚ nas, i okazać im ludzkÄ… życzliwość. W dzisiejszej Ewangelii widzimy trÄ™dowatego, który prosi Jezusa o uzdrowienie:,, JeÅ›li zechcesz, możesz mnie oczyÅ›cić. Któż z nas nie boryka siÄ™ z jakÄ…Å› choroba ciaÅ‚a albo cierpieniem dotykajÄ…cym psychiki bÄ…dź duszy ? I my możemy zwrócić siÄ™ z wiarÄ… do Jezusa. On zrozumie nasze sÅ‚aboÅ›ci i niedomagania, Jezus ma moc, aby nas uzdrowić.


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 5 Niedziela zwykła Rok B

03-02-18
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2018.02.04 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 5 Niedziela ZwykÅ‚a Rok B Jezus nadaje sens naszemu życiu, a my jesteÅ›my wezwani, aby dzielić siÄ™ tym dobrem, które otrzymaliÅ›my. Nie po to, żeby być bardziej popularnym, ale dla wiÄ™kszej chwaÅ‚y Ojca w niebie. Kiedy odrzucamy Boga, nasze życie traci smak i ogarnia jej ciemność. SÄ… dwie drogi. To my dokonujemy wyboru, którÄ… z nich idziemy.


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 4 Niedziela zwykła rok B

26-01-18
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2018.01.28 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 4 Niedziela ZwykÅ‚a Rok B SÅ‚owa Jezusa majÄ… w sobie prawdÄ™ dotyczÄ…cÄ… naszego życia. Nauka Jezusa może być dla nas trudna, czasem bolesna, ale ma w sobie moc uwalniania nas od zÅ‚a. Jezus naucza jak ten , który ma wÅ‚adzÄ™. Nie takÄ…, która ma nas zgnÄ™bić, utrudniać nam życie, ale wyzwolić nas z tego, co w niedomaga i przeszkadza w nawróceniu do Boga.


więcej

Dyżury Lektorów Stobno

19-01-18
 

                                              Dyzury Lektorów

Data Godzina Nazwisko ImiÄ™
 21.01.18   8:00  Huminska Wiktoria
   12:00  Tyrlicz Antonina  
 28.01.18    8:00   Pyziak MieczysÅ‚aw
   12:00   Aninowski Andrzej
 02.02.18   18:30    Tyrlicz Tomasz.
 04.02.18    8:00   HumiÅ„ska Wiktoria
    12:00   Tyrlicz Antonina
 11.02.18     8:00    Pyziak MieczysÅ‚aw
    12:00    Tyrlicz Tomasz
 14.02.18   18:30   Aninowski Andrzej.
 18.02.18     8:00    Pyziak MieczysÅ‚aw
    12:00    Aninowski Andrzej
 25.02.18     8:00    HumiÅ„ska Wiktoria
    12:00    Tyrlicz Antonina
 04.03.18     8:00    Pyziak MieczysÅ‚aw
    12:00    Aninowski Andrzej.
 05.03.18   18:30   Pyziak MieczysÅ‚aw
 06.03.18   18:30   HumiÅ„ska Wiktoria.
 07.03.18   18:30   Aninowski Andrzej
 11.03.18     8:00    HumiÅ„ska Wiktoria
     12:00    Tyrlicz Tomasz
 18.03.18     8:00     Pyziak MieczysÅ‚aw
     12:00     Aninowski Andrzej
 25.03.18      8:00      HumiÅ„ska Wiktoria Aninowski Andrzej
         Tyrlicz Antonina Pyziak MieczysÅ‚aw.
 25.03.18      12:00      Pyziak MieczysÅ‚aw  Tyrlicz Tomasz
         Aninowski Andrzej HumiÅ„ska Wiktoria
 26.12.17      8:00     HumiÅ„ska Wiktoria
     12:00     Tyrlicz Tomasz
29.03.18    18:30     Pyziak MieczysÅ‚aw
 30.03.18      8:00      Pyziak MieczysÅ‚aw  HumiÅ„ska Wiktoria
     12:00      Aninowski Andrzej Tyrlicz Antonina
 31.03.18    18:30      HumiÅ„ska Wiktoria 1 Aninowski Andrzej 3
     12:00      Tyrlicz Tomasz 5 Pyziak MieczysÅ‚aw NT
01.04.18      6:00      Pyziak MieczysÅ‚aw
     12:00      Aninowski Andrzej
02.04.18      8:00     Huminska Wiktoria
     12:00     Tyrlicz Antonina
     
     


                              


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela zwykła rok BA

19-01-18
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2018.01.21 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Tel 067 216 40 52 Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 3 Niedziela ZwykÅ‚a Rok B Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii,, Nawracajcie siÄ™ i wierzcie w EwangeliÄ™!”. To wyzwanie dzisiaj nie traci na aktualnoÅ›ci. Nawet jeÅ›li regularnie chodzimy do koÅ›cioÅ‚a i modlimy siÄ™, to też potrzebujemy nawrócenia, aby być jeszcze bliżej Boga. Wielokrotnie sÅ‚uchamy Ewangelii. Na ile jednak wierzymy w sÅ‚owa w niej zawarte? WsÅ‚uchiwanie siÄ™ swoim sercem, w skupieniu i z wiarÄ…, w sÅ‚owo Boże to część skÅ‚adowa naszego nawrócenia.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Zwykła rok B

13-01-18
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2018.01.14 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Tel 067 216 40 52 Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 2 Niedziela ZwykÅ‚a Rok B Jezus zadaje dziÅ› uczniom pytanie:,, Czego szukacie”. Czy odpowiedzielibyÅ›my na to pytanie:,, Szukamy Boga i życia wiecznego”? Bo to pytanie jest skierowane także do każdego z nas. Bóg jest blisko- przyszedÅ‚ do nas jako maÅ‚e dziecko, przyjmujemy Go w Komunii Å›w. ,sÅ‚uchamy w SÅ‚owie Bożym. Jest także obecny w otaczajÄ…cej nas rzeczywistoÅ›ci. On pozwoli nam siebie odnaleźć . Tylko czy my rzeczywiÅ›cie Go szukamy.


więcej

Propozycja kolędy 2018

29-12-17
 

Plan kolędy 2017 rok parafia Stobno

1. Kolęda rozpoczynać się będzie o godzinie 15:00 a w sobotę o godzinie 09:00

2. Przygotowany obrus krzyż świece woda święcona kropidło, zeszyty od lekcji religii

lub zaświadczenie o uczestnictwie w lekcjach religii.

3. Kolejność kolędy Wrząca, Stobno, Ługi Ujskie

Terminy planowanej kolędy. ( Terminy mogą ulec zmianie ale nie kolejność)

 


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 1 Niedziela po Bożym narodzeniu Rok B

29-12-17
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2017.12.31 p.w. Św. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 Ogłoszenia duszpasterskie 1 Niedziela Bożego Narodzenie


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 4 Niedziela Adwentu rok B

23-12-17
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2017.12.24 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 4 Niedziela Adwentu rok A Już nie dÅ‚ugo bÄ™dziemy obchodzić Å›wiÄ™ta Bożego Narodzenia. Lubimy ten czas ze wzglÄ™du na Å›wiÄ…tecznÄ… atmosferÄ™, dobre jedzenie, Å›piewanie kolÄ™d i spotkania w rodzinnym gronie. Warto jednak spojrzeć na ten czas gÅ‚Ä™biej. PatrzÄ…c na DzieciÄ…tko w żłóbku, zobaczymy wszechmocnego Boga , który z miÅ‚oÅ›ci do nas uniżyÅ‚ siÄ™ i przyjÄ…Å‚ postać czÅ‚owieka. Popatrzmy na pochylonÄ… nad maÅ‚ym Jezusem MaryjÄ™, która przyjmujÄ…c wolÄ™ Bożą , wypowiada w chwili zwiastowania,, Oto ja sÅ‚użebnica PaÅ„ska, niech mi siÄ™ stanie wedÅ‚ug sÅ‚owa twego”. Powiedzmy Jezusowi , co kryjÄ… nasze serca. On jest Tym, na którego czekamy.


więcej

Ogloszenia parafialne 3 Niedziela Adwentu Rok B

15-12-17
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2017.12.17 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 3 Niedziela Adwentu rok B Trzecia Niedziela Adwentu zwana jest Gaudete, ponieważ usÅ‚yszymy dziÅ› wezwanie do radoÅ›ci. ZewszÄ…d już otacza nas Å›wiÄ…teczny wystrój i sÅ‚yszymy kolÄ™dy. W tej przedÅ›wiÄ…tecznej gorÄ…ce warto pamiÄ™tać, że bÄ™dziemy obchodzić wielkÄ… tajemnicÄ™ naszego zbawienia. A Å›w. PaweÅ‚ wzywa nas dzisiaj,, Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zÅ‚a”. Tylko z czystym sercem bÄ™dziemy naprawdÄ™ przygotowani na przyjÅ›cie Chrystusa. ObyÅ›my mogli z radoÅ›ciÄ… Go przyjąć.


więcej

Ogłoszenia Duszpasterskie 2 Niedziela Adwentu Rok B

08-12-17
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2017.12.10 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 2 Niedziela Adwentu rok B Åšw. Piotr przypomina nam dzisiaj, że oczekujemy ,, nowego nieba i nowej ziemi, w których bÄ™dzie mieszkaÅ‚a sprawiedliwość”, Adwent jest czasem, kiedy podkreÅ›la siÄ™ wagÄ™ oczekiwania majÄ…cego nas przygotować na przyjÅ›cie Pana. Zatrzymajmy siÄ™ na chwilÄ™ w przedÅ›wiÄ…tecznym biegu. Najważniejsze jest nasze nawrócenie, czekanie z czystym sercem, bez lÄ™ku i w pokoju, na Jezusa, który w każdej chwili może nadejść.


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 1 Niedziela Adwentu Rok B

01-12-17
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2017.12.03 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 1 Niedziela Adwentu rok B Rozpoczynamy dziÅ› Adwent. To już kolejny okres poprzedzajÄ…cy Å›wiÄ™ta Bożego Narodzenia, który przeżywamy. A tymczasem caÅ‚e nasze życie jest Adwentem, czyli oczekiwaniem na przyjÅ›cie Chrystusa . Jezusa mówi w dzisiejszej Ewangelii: ,, Uważajcie , czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie”. Warto o tym pamiÄ™tać w szale przedÅ›wiÄ…tecznych zakupów i podczas tworzenia miÅ‚ej Å›wiÄ…tecznej atmosfery. Nie zapominajmy, że nasze serce również wymaga przygotowania.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 34 Niedziela zwykła Rok A

25-11-17
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2017.11.26 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 34 Niedziela ZwykÅ‚a rok A Obchodzimy dziÅ› uroczystość Jezusa Chrystusa Króla WszechÅ›wiata. Król WszechÅ›wiata, któremu wszystko jest podane, jest zarazem pasterzem, który dba o każdego z nas. Wzywa nas też, abyÅ›my i my troszczyli siÄ™ o innych, czÄ™sto sÅ‚abszych, uboższych i opuszczonych. W potrzebujÄ…cych jest Jezus. PomagajÄ…c im, sÅ‚użymy Jezusowi Królowi. Niech Chrystus uwrażliwi nasze serca na biedÄ™ drugiego czÅ‚owieka. Bo nie udzielajÄ…c pomocy, odwracamy siÄ™ od Jezusa.


więcej

Ogłoszenia Duszpasterskie 33 Niedziela Zwykła Rok A

17-11-17
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2017.11.12 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 33 Niedziela ZwykÅ‚a rok A Nie wiemy, kiedy przyjdzie koniec. Wiemy jednak że na pewno przyjdzie. OtrzymaliÅ›my liczne talenty i nie chodzi tu tylko o talent pisarski, malarski czy aktorski. DostaliÅ›my takie talenty jak życie, umiejÄ™tność kochania i czynienia dobra. KiedyÅ› Bóg zapyta każdego z nas, jak te talenty wykorzystaliÅ›my. Nie podawajmy siÄ™ lÄ™kom, zniechÄ™ceniu czy biernoÅ›ci. Åšw. PaweÅ‚ wzywa nas dzisiaj: ,, Nie Å›pijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bÄ…dźmy trzeźwi”.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 32 Niedziela żwykła Rok A

10-11-17
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2017.11.12 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 32 Niedziela ZwykÅ‚a rok A Nie wiemy, kiedy Bóg nas do siebie wezwie . W tym czasie oczekiwania warto dbać o oliwÄ™ w swej lampie, jak w przypadku piÄ™ciu panien roztropnych, o których usÅ‚yszymy w dzisiejszej Ewangelii. Bierność w życiu duchowym lub zagÅ‚uszenie wewnÄ™trznego pragnienia Boga może doprowadzić do tego, że kiedyÅ› usÅ‚yszymy sÅ‚owa Jezusa do nas skierowane: ZaprawdÄ™ , powiadam wam , nie znam was” Niech nasze uczestnictwo we Mszy Å›w. bÄ™dzie peÅ‚ne wewnÄ™trznego skupienia, rozmodlenia i ukierunkowane na obecnego wÅ›ród nas Boga.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 31 Niedziela Zwykła Rok A

03-11-17
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2017.11.05 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 31 Niedziela ZwykÅ‚a Rok A ÅšwiÄ™ty PaweÅ‚ zwraca dzisiaj uwagÄ™, że sÅ‚owa Bożego nie przyjmować jak sÅ‚owa ludzkiego, ale ,, jako sÅ‚owo Boga, który dziaÅ‚a w nas , wierzÄ…cych”. Nawet jeżeli gorszy nas czyjeÅ› zachowanie, nie powinno to przekreÅ›lać gÅ‚oszonego przez tÄ™ osobÄ™ sÅ‚owa Bożego. To sÅ‚owo, przyjÄ™te z wiarÄ…, bÄ™dzie wydawać owoce w naszym Å»yciu.


więcej

Ogloszenia Duszpasterskie 30 Niedziela Zwykła Rok A

27-10-17
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2017.10.29 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 30 Niedziela ZwykÅ‚a Rok A Przestrzegamy wielu nakazów i zakazów. Jednak żaden z tych nie jest ważniejszy od przykazania, o którym dzisiaj mówi do nas Jezus: BÄ™dziesz miÅ‚owaÅ‚ Pana Boga swego caÅ‚ym swoim sercem, caÅ‚Ä… swojÄ… duszÄ… i caÅ‚ym swoim umysÅ‚em”. I dopowiada ,, BÄ™dziesz miÅ‚owaÅ‚ swego bliźniego jak siebie samego”. Nie chodzi tu jednak o uczucie ani bezwolne speÅ‚nianie czyjÅ› oczekiwaÅ„. Kochać to pragnąć dobra zarówno dla drugiej osoby, jak i dla siebie. Niech udziaÅ‚ w tej Mszy Å›w. uzdolni nasze serca do takiej miÅ‚oÅ›ci.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 29 Niedziela zwykła rok A

21-10-17
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2017.10.22 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 29 Niedziela ZwykÅ‚a Rok A Jezus mówi dziÅ› w Ewangelii: ,, Oddajcie cezarowi to , co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”. Naszym celem jest życie wieczne, osadzeni jednak jesteÅ›my w konkretnej ziemskiej rzeczywistoÅ›ci. CzÄ™sto doÅ›wiadczamy wÄ…tpliwoÅ›ci w okreÅ›leniu granic w naszym życiu. Potrzebny nam jest zatem jasny system wartoÅ›ci, musimy także kierować siÄ™ uczciwoÅ›ciÄ… wobec samych siebie i innych ludzi, a także wobec Boga . Eucharystia jest dla nas umocnieniem, abyÅ›my mogli być jak źródÅ‚o Å›wiatÅ‚a w Å›wiecie


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 28 Niedziela Zwykła rok A

14-10-17
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2017.10.15 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 28 Niedziela ZwykÅ‚a Rok A W dzisiejszej Ewangelii usÅ‚yszymy przypowieść o uczcie. Król wzywa zaproszonych: ,, Przyjdźcie na ucztÄ™”. Oni jednak to zlekceważyli. Również nam Bóg daje zapowiedź uczty: niczego nam nie braknie, a On zaspokoi nasze potrzeby. Mimo to i my wynajdujemy różne wymówki- bo praca, bo Internet, bo telewizja, bo brak czasu. Bóg kieruje swoje zaproszenie do nas każdego dnia. ObyÅ›my odpowiadali Bogu na Jego miÅ‚ość naszym zwróceniem serca ku Niemu, modlitwÄ… i czynieniem dobra.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 27 Niedziela Zwykła Rok A

07-10-17
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2017.10.08 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 27 Niedziela ZwykÅ‚a Rok A ,, Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego” – ten piÄ™kny refren psalmu i dzisiejsze czytania przypominajÄ… nam o tym, że kiedy idziemy za Jezusem, nie braknie nam niczego, żeby osiÄ…gnąć zbawienie. Jezus zna nas i chce dobra każdego. Nie musimy już bÅ‚Ä…dzić. Możemy wsÅ‚uchać siÄ™ w Jego gÅ‚os. I podążać za Nim. Przy Jezusie jesteÅ›my bezpieczni. On przyszedÅ‚, aby dać nam życie.


więcej

Ogłoszenia Duszpasterskie 26 Niedziela Zwykła rok A

30-09-17
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2017.10.01 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 26 Niedziela ZwykÅ‚a Rok A Uważanie siÄ™ za chrzeÅ›cijanina nie zapewnia nam automatycznie zbawienia. Potrzeba nawrócenia, gÅ‚Ä™bokiej przemiany serca. Nie wystarczy mówić, że siÄ™ wierzy w Boga, jeÅ›li nie przekÅ‚ada siÄ™ to na codzienne życie. Nie deklaracje , ale wewnÄ™trzna postawa ma kluczowe znaczenie w drodze do Boga. W dzisiejszej Ewangelii usÅ‚yszymy o dwóch synach, którzy w różny sposób reagujÄ… na polecenie ojca. Która z postaw synów jest bliższa mojego stosunku do Boga?.


więcej

Ogloszenia Duszpasterskie 25 Niedziela Zwykła rok A

23-09-17
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2017.09.24 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 25 Niedziela ZwykÅ‚a Rok A W przypowieÅ›ci opowiedzianej przez Jezusa gospodarz mówi do niezadowolonego robotnika pracujÄ…cego w winnicy:,, Czy na to zÅ‚ym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” CzÄ™sto porujnujemy siÄ™ z innymi: ktoÅ› ma wiÄ™cej, lepiej, ktoÅ› jest bardziej, itd. StÄ…d już nie trudno o zazdrość, rozżalenie i narzekanie. A przecież każdy z nas ma swojÄ… drogÄ™ i ma wszystko, czego potrzebuje, aby osiÄ…gnąć zbawienie. Wskazówka dla każdego z nas jest woÅ‚anie proroka Izajasza ,, Szukajcie Pana, gdy siÄ™ pozwala znaleźć, wzywajcie Go , dopóki jest blisko.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 24 Niedziela Zwykła Rok A

16-09-17
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2017.09.17 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 24 Niedziela ZwykÅ‚a Rok A Jezus wzywa nas do wzajemnej miÅ‚oÅ›ci, podajÄ…c za przykÅ‚ad swojÄ… miÅ‚ość do nas. Dzisiaj w Ewangelii usÅ‚yszymy o bardzo ważnym aspekcie miÅ‚oÅ›ci, jakim jest przebaczenie. Jezus mówi, że jeżeli z serca nie wybaczymy osobie, która nas skrzywdziÅ‚a, to i nam Bóg nie wybaczy. Czasem może być nam trudno, wrÄ™cz niewyobrażalnie, wybaczyć danej osobie to, co zrobiÅ‚a. Oddajmy Bogu podczas Mszy Å›w. te wszystkie osoby i sytuacje , które nam ciążą, Aby Ten, który okazuje nam Å‚askÄ™ miÅ‚osierdzia, uczyniÅ‚ nasze serca.


więcej

Ogłoszenia Duszpasterskie 23 Niedziela zwykła. Rok A

09-09-17
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2017.09.10 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 23 Niedziela ZwykÅ‚a Rok A Rozpoczynamy MszÄ™ Å›w. w imiÄ™ Jezusa. On zapewnia nas dzisiaj, że gdzie dwie lub trzy osoby zgromadzÄ… siÄ™ w Jego imiÄ™, tam On jest poÅ›ród nich. Możemy oddać Bogu wszelkie krzywdy, których doznaliÅ›my, i trudnoÅ›ci z przebaczeniem. Nie zatwardzajmy naszych serc. Pozwólmy Bogu je przemieniać.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 22 Niedziela Zwykła rok A

02-09-17
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2017.09.03 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 22 Niedziela ZwykÅ‚a Rok A JeÅ›li Bóg z nami, któż przeciwko nam?- pytaÅ‚ kiedyÅ› Å›wiÄ™ty PaweÅ‚. Odpowiedź, jakÄ… przynosi dzisiejsza liturgia, brzmi zaskakujÄ…co : JeÅ›li staramy siÄ™ być wierni Bożym nakazom, może siÄ™ okazać, że podobnie jak od proroka Jeremiasza, którego skargÄ™ usÅ‚yszymy w pierwszym czytaniu, wszyscy siÄ™ od nas odwrócÄ…. Ale chrzeÅ›cijaninem siÄ™ jest nie tylko dla zaszczytów, jakie to powoÅ‚anie ze sobÄ… przynosi. Trzeba też- jak przypomina dziÅ› Jezus- nieraz zaprzeć siÄ™ samego siebie, wziąć swój krzyż i pójść Jego drogÄ…. Czy jesteÅ›my na to gotowi?.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 21 Niedziela Zwykła Rok A

26-08-17
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2017.08.27 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 21 Niedziela ZwykÅ‚a Rok A Jezus pyta dziÅ›,, Za kogo Mnie ludzie uważajÄ…? ”. Zapewne każdy z nas mógÅ‚by udzielić wielu odpowiedzi: przecież Jezus to Bóg. Mesjasz. Baranek Boży, Zbawca Å›wiata. Tak to prawda, ale kim dla nas jest Jezus osobiÅ›cie?. Jakie miejsce zajmuje w naszym życiu i czy w ogóle uważamy Go za rzeczywistÄ… osobÄ™, w dodatku majÄ…cÄ… wpÅ‚yw na nasze życie?. Przypatrzmy siÄ™ Jezusowi podczas Mszy Å›w. wsÅ‚uchajmy siÄ™ w jego sÅ‚owo. Jaka bÄ™dzie nasza odpowiedź? Bo to pytanie ,, Za kogo Mnie uważacie” jest skierowane dzisiaj wÅ‚aÅ›nie do nas.


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 20 Niedziela zwykła rok A

19-08-17
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2017.08.20 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 20 Niedziela ZwykÅ‚a Rok A Jezus powiedziaÅ‚ do kobiety kananejskiej, która prosiÅ‚a Go o uzdrowienie córki: ,, O niewiasto, wielka jest twoja wiara: niech ci siÄ™ stanie, jak pragniesz”. Po raz kolejny sÅ‚yszymy jak ważna jest wiara. Ta kobieta mogÅ‚a siÄ™ zniechÄ™cić, ponieważ Jezus na poczÄ…tku jÄ… zignorowaÅ‚. Kiedy nie mamy od razu odpowiedzi na nasze modlitwy, nie oznacza to, że Bóg nas nie wysÅ‚ucha. Kobieta kananejska wykazaÅ‚a siÄ™ dużą wiarÄ… i ogromnÄ… determinacjÄ…. I to jest przykÅ‚ad woÅ‚ania do Pana Boga.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 19 Niedziela zwykła rok A

12-08-17
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2017.08.13 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 19 Niedziela ZwykÅ‚a Rok A Gdy przychodzi życiowa burza i nie potrafimy sobie poradzić z doÅ›wiadczanymi przez nas trudnoÅ›ciami, pozwólmy sobie usÅ‚yszeć sÅ‚owa Jezusa:,, Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie siÄ™”. On jest, nawet kiedy ciemne chmury wiszÄ… nade nami. On jest, nawet wtedy, kiedy nam siÄ™ wydaje, że jesteÅ›my sami. Nie musimy siÄ™ bać. Poddanie siÄ™ lÄ™kowi nie spowoduje, że ciężka sytuacja siÄ™ rozwiąże. WoÅ‚anie do Jezusa jak Å›w. Piotra : ,, Panie, ratuj mnie!” bÄ™dzie powierzeniem Bogu trudnych spraw naszej codziennoÅ›ci. Potrzeba tylko wiary.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 18 Niedziela Zwykła rok A

05-08-17
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2018.08.06 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 18 Niedziela ZwykÅ‚a Rok A Obchodzimy dziÅ› Å›wiÄ™to Przemienienia PaÅ„skiego. Jezus mówi do przestraszonych uczniów: WstaÅ„cie, nie lÄ™kajcie siÄ™”. Nieważne, czego siÄ™ boimy- szefa w pracy, możliwoÅ›ci utraty Å›rodków do życia, samotnoÅ›ci, choroby czy też Boga. Jezus mówi, żeby siÄ™ nie bać. Ale wczeÅ›nie trzeba powstawać ze swoich lÄ™ków, a to wymaga od nas wysiÅ‚ku. Wstać , tzn. zwrócić siÄ™ do kochajÄ…cego Boga, dziÄ™kować Mu, cieszyć siÄ™ nawet z drobnych rzeczy i potrafić dostrzec to , co dobre w naszym życiu.


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 16 Niedziela Zwykła rok A

21-07-17
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2017.07.23 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu 2017.07.30 Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 16 i 17 Niedziela ZwykÅ‚a Rok A Bóg zasiaÅ‚ w nas dobre4 ziarno. Tymczasem niejednokrotnie zamiast pielÄ™gnować powierzone nam dobro, pozwalamy dojść do gÅ‚osu temu, co nas odciÄ…ga od Boga. Jednak nie jesteÅ›my sami. Åšw. PaweÅ‚ mówi,, Duch ÅšwiÄ™ty przychodzi z pomocÄ… naszej sÅ‚aboÅ›ci”. Do Niego możemy zwracać siÄ™ w trudnych dla nas chwilach, kiedy widzimy że zÅ‚o, smutek czy czarne myÅ›li wdzierajÄ… siÄ™ do naszego życia. Każdy z nas może przyczyniać siÄ™ do wzrostu królestwa Bożego już tu na ziemi.


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 15 Niedziela zwykła rok A

14-07-17
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2017.07.16 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 15 Niedziela ZwykÅ‚a Rok A Podczas każdej Mszy Å›w. czytamy sÅ‚owo Boże. Dzisiaj usÅ‚yszymy porównanie tego sÅ‚owa do ziarna, które może wydać plon. Może, ponieważ to zależy od tego, na jaki grunt padnie. Czy moje serce jest glebÄ… żyznÄ…, żeby ziarno mogÅ‚o w nim wydać plon stokrotny, sześćdziesiÄ™ciokrotny, czy trzydziestokrotny? JeÅ›li moje serce jest niestaÅ‚e lub wiele rzeczy je rozprasza, ziarno sÅ‚owa Bożego nie zapuÅ›ci w nim korzeni. A sÅ‚owo, które sieje Chrystus jest nam bardzo potrzebne na drodze do życia.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 14 Niedziela Zwykła rok A

08-07-17
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2017.07.09 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 14 Niedziela ZwykÅ‚a Rok A Czy można bać siÄ™ Boga, który do nas mówi: ,, Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteÅ›cie, a Ja was pokrzepiÄ™”? Boga, który bez wÄ…tpienia kocha każdego z nas. Jezus nie twierdzi, że nie bÄ™dzie cierpiaÅ‚ w naszym życiu. IdÄ…c za Nim uczymy siÄ™, jak nie stawiać trudnoÅ›ci na pierwszym miejscu i z prostotÄ… serca widzieć dobroć Boga pomimo zÅ‚a, którego doÅ›wiadczamy.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 13 Niedziela zwykła rok A

30-06-17
 

Parafia Rzymskokatolicka  Stobno 2017.07.02 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 13 Niedziela ZwykÅ‚a Rok A W dzisiejszym psalmie usÅ‚yszymy ,, Na wieki bÄ™dÄ™ Å›piewaÅ‚ o Å‚asce Pana, moimi ustami bÄ™dÄ™ gÅ‚osiÅ‚ TwÄ… wierność”. Wychwalmy Boga, Å›piewem pieÅ›ni o Jego miÅ‚oÅ›ci, potÄ™dze. Jednak niekiedy pojawiajÄ… siÄ™ wÄ…tpliwoÅ›ci, a Jezus stawia przed nami wymagania, które mogÄ… siÄ™ wydawać trudne do zrealizowania. Niezależnie od tego uwielbimy Boga i czcimy Jego obecność w naszym życiu. Pomimo wszelkich problemów wierzymy, ze wkroczymy w nowe życie i bÄ™dziemy żyć Bogiem.


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 12 Niedziela zwykła rok A

23-06-17
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2017.06.25 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 12 Niedziela ZwykÅ‚a Rok A Jezus dziÅ› mówi do nas: ,, Nie bójcie siÄ™” . Zapewnia, że każdy z nas jest ważny dla Boga, który chce, abyÅ›my byli zbawieni, i nie pozwoli nas skrzywdzić. Obawiać siÄ™ powinniÅ›my tego, co może przynieÅ› szkodÄ™ naszej duszy. Wybór Jezusa pociÄ…ga za sobÄ… przyznanie siÄ™ do wiary w Boga przed innymi, Nie tylko sÅ‚owem, A życie zorientowane na Boga, kierowanie siÄ™ w codziennoÅ›ci dobrem i miÅ‚oÅ›ciÄ… ochroni nas przed zÅ‚em.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 11 Niedziela zwykła rok A

16-06-17
 

Parafia Rzymskokatolicka                                            Stobno 2017.06.18

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-980 Trzcianka

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 11 Niedziela Zwykła Rok A

,, Darmo otrzymaliÅ›cie, darmo dawajcie” – mówi dziÅ› Jezus. Wiele otrzymujemy

każdego dnia, ale warto zadać sobie pytanie, jak bardzo za to dziękujemy i czy

w ogóle dostrzegamy w tym dar. A może uważamy, ze to nam siÄ™ po prostu należy.

Dobro, które jest naszym udziaÅ‚em, przekazywane dalej roÅ›nie, ubogaca zarówno

innych, jak i nas samych. To jest niejako nasze zobowiÄ…zanie do dzielenia siÄ™

z innymi tym, co otrzymaliśmy. I nie jest tu mowa tylko o dobrach materialnych ,

ale także o miÅ‚oÅ›ci, radoÅ›ci, życzliwoÅ›ci, naszym czasie. Również o dzieleniu siÄ™ wiarÄ…

w kochajÄ…cego Boga.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Trójcy Świętej rok A

09-06-17
 

Parafia Rzymskokatolicka                                        Stobno 2017.06.11

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-980 Trzcianka

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

OgÅ‚oszenia duszpasterskie Niedziela Trójcy ÅšwiÄ™tej

Dzisiejsza uroczystość NajÅ›wiÄ™tszej Trójcy kieruje nas na tajemnicÄ™ obecnoÅ›ci Boga

w trzech Osobach: Ojca , Syna i Ducha ÅšwiÄ™tego. W życiu NajÅ›wiÄ™tszej Trójcy, która

jest jednością i wzajemną miłością, zostaliśmy włączeni przez chrzest . O tajemnicy

Trójcy ÅšwiÄ™tej przypomina nam znak krzyża, który czynimy kilkakrotnie w ciÄ…gu dnia.

 

 

WychwalajÄ…c Boga obecnego w Trójcy ÅšwiÄ™tej, proÅ›my o jedność i coraz wiÄ™kszÄ… miÅ‚ość w naszych rodzinach i wspólnotach.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Palmowa rok C

06-04-17
 

Parafia Rzymskokatolicka                                        Stobno 2017.04.09

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-980 Trzcianka

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Palmowa Rok A

 

Obchodzona dzisiaj Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Chrystus wjeżdża

do Jerozolimy na osioÅ‚ku wÅ›ród okrzyków tÅ‚umu. My również z palmami w reku

uznajemy w Jezusie naszego króla. Czeka Go jednak mÄ™ka i Å›mierć krzyżowa.

BÄ…dźmy w tym szczególnym czasie przy Jezusie

.


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 5 Niedziela Wielkiego Postu.Rok A

31-03-17
 

Parafia Rzymskokatolicka                                                            Stobno 2017.04.02

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-980 Trzcianka

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 5 Niedziela Wielkiego Postu Rok A

Jezus mówi ,, Kto we Mnie wierzy, choćby i umarÅ‚, żyć bÄ™dzie”. Przygotowujemy siÄ™

do obchodów Wielkanocy. ÅšwiÄ™ta to nie tylko piÄ™kne tradycje i spotkania rodzinne, ale

też rozważanie męki , śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Dzisiaj, w piątą niedzielę

Wielkiego Postu, sÅ‚yszymy, że Bóg wydobywa nas z grobów. I po raz kolejny pojawia

się pytanie o naszą wiarę . Tu chodzi o naszą śmierć oraz o nasze życie wieczne.

 


więcej

8 Niedziela zwykła rok A

24-02-17
 

Parafia Rzymskokatolicka                                          Stobno 2017.02.26

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-980 Trzcianka

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 8 Niedziela zwykła rok A

Bóg troszczy siÄ™ o każdego z nas, zna nasze potrzeby. Dzisiaj usÅ‚yszymy wezwanie:

,, Starajcie siÄ™ o naprzód o królestwo Boże i o jego sprawiedliwość, a wszystko bÄ™dzie

wam dodane”. Niestety, Å‚atwo jest ulec niepokojom o naszÄ… codzienność.

Może też pojawia się w nas pragnienie, żeby mieć coraz więcej rzeczy, najnowszy

sprzÄ™t, a koszyk w markecie zapeÅ‚niamy bez umiaru. Jezus mówi ,, Czyż życie nie

znaczy wiÄ™cej niż pokarm?”. Kiedy poddajemy siÄ™ zbytniej trosce o dobra

materialne i za bardzo się na nich skupiamy, tracimy z oczu to, co najważniejsze-

królestwo Boze, a przy tym gubimy sens naszego chrzeÅ›cijaÅ„skiego życia.


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 7 Niedziela zwykła rok A

18-02-17
 

Parafia Rzymskokatolicka                                                                 Stobno 2017.02.19

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-980 Trzcianka

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 7 Niedziela zwykła rok A

Kiedy ktoÅ› nas skrzywdzi, trudno jest wybaczyć. Zdarza siÄ™ też, że sÄ… wokóÅ‚ nas

osoby, z którymi nie potrafimy siÄ™ porozumieć. Może siÄ™ w nas rodzić nienawiść

i wrogość do takich ludzi. W dzisiejszych czytaniach usłyszymy: ,, Nie będziesz żywił

w sercu nienawiÅ›ci do brata”. Mamy kochać, a nie nienawidzić. Taka jest droga

chrzeÅ›cijaÅ„ska.. Nie jest to droga Å‚atwa, ale nie jesteÅ›my sami. Jezus mówi:

,, Módlcie siÄ™ za tych, którzy was przeÅ›ladujÄ…”. Podczas tej Mszy Å›w. pomódlmy siÄ™

za osoby, które SA dla nas trudne, oraz za tych, od których doÅ›wiadczaliÅ›my

jakiegoś zła.


więcej

Ogloszenia duszpasterskie Niedziela Bożego Narodzenia

31-12-16
 

Parafia Rzymskokatolicka                                              Stobno 2017.01.01

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-980 Trzcianka

Tel 067 216 40 52

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

       OgÅ‚oszenia duszpasterskie 1 Niedziela Bożego Narodzenia


więcej

34 Niedziela Zwykła Rok C

18-11-16
 

Parafia Rzymskokatolicka                                        Stobno 2016.11.20

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-980 Trzcianka

Tel 067 216 40 52

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 34 Niedziela Zwykła rok C

Przeżywamy dziÅ› uroczystość Jezusa Chrystusa. Króla WszechÅ›wiata. W dzisiejszej

Ewangelii widzimy Jezusa ukrzyżowanego. Nieraz trudno nam taki obraz pogodzić

z naszego wyobrażeniem o wÅ‚adzy królewskiej. Jezus jest Królem. Zaprasza nas do

swego królestwa, do pojednania, do wolnoÅ›ci od grzechu, do szczęścia. Z wiarÄ…

uznajemy i przyjmujemy panowanie Jezusa. Wyznajemy wiarÄ™ w Jezusa. Króla

całego Wszechświata i Pana każdego z nas. Potwierdźmy naszym życiem tę

prawdÄ™

 


więcej

34 Niedziela Zwykła Rok C

18-11-16
 

Parafia Rzymskokatolicka                                        Stobno 2016.11.20

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-980 Trzcianka

Tel 067 216 40 52

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 34 Niedziela Zwykła rok C

Przeżywamy dziÅ› uroczystość Jezusa Chrystusa. Króla WszechÅ›wiata. W dzisiejszej

Ewangelii widzimy Jezusa ukrzyżowanego. Nieraz trudno nam taki obraz pogodzić

z naszego wyobrażeniem o wÅ‚adzy królewskiej. Jezus jest Królem. Zaprasza nas do

swego królestwa, do pojednania, do wolnoÅ›ci od grzechu, do szczęścia. Z wiarÄ…

uznajemy i przyjmujemy panowanie Jezusa. Wyznajemy wiarÄ™ w Jezusa. Króla

całego Wszechświata i Pana każdego z nas. Potwierdźmy naszym życiem tę

prawdÄ™

 


więcej

MODLITWA ZA DIECEZJE

25-09-16
 

                      MODLITWA ZA DIECEZJE

 

           

   


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 17 Niedziela zwykła rok A

22-07-16
 

Parafia Rzymskokatolicka                                           Stobno 2016.07.24

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-980 Trzcianka

Tel 067 216 40 52

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 17 Niedziela Zwykła Rok C

Proście, szukajcie, kołaczcie- tak, wiemy, ze tak powinniśmy robić. Ale kiedy nic się nie

zmienia, to trudno czekać, a cierpliwość powoli się wyczerpuje. Tymczasem Jezus

zapewnia nas, że ,, kto prosi, otrzymuje; kto szuka znajduje; a koÅ‚aczÄ…cemu otworzÄ…”.

Uczy nas też, żeby modlÄ…c siÄ™, zwracać siÄ™ do Boga: ,, Ojcze „. Ojciec nie pozostanie

przecież obojętny na wołanie swoich dzieci, tym bardziej kiedy proszą o Ducha Świętego.

 


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 10 Niedziela Zwykla Rok C

02-06-16
 

Parafia Rzymskokatolicka                                                             Stobno 2016.06.05

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno

Kasztanowa 14

64-980 Trzcianka

Tel 067 216 40 52

Kom 60705206

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 10 Niedziela Zwykła Rok C


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 10 Niedziela Zwykła Rok C

27-05-16
 

Parafia Rzymskokatolicka                                                              Stobno 2016.05.29

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno

ul. Kasztanowa 14

64-980 Trzcianka

Tel 067 216 40 52

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 10 Niedziela Zwykła Rok C

SÅ‚owa setnika: ,, Panie, nie jestem godzien, abyÅ› wszedÅ‚ pod dach mój” wypowiadamy

podczas każdej Mszy Å›wiÄ™tej . Jezus zdziwiÅ‚ siÄ™ tak silna wiarÄ… setnika, który powiedziaÅ‚,

że wystarczy tylko słowo Jezusa, aby sługa odzyskał zdrowie. To zdarzenie opisane

w dzisiejszej Ewangelii pokazuje nam, że nie są najważniejsze wszelkiego rodzaju

podejmowane przez nas zabiegi, aby pozyskać przychylność Pana Boga, ale wiara.

Również dzisiaj przed przyjÄ™ciem Komunii Å›w. bÄ™dziemy siÄ™ modlić,, Panie , nie jestem

godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza

moja”. Wypowiedzmy te sÅ‚owa z wiarÄ… w moc Jezusa.


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 2 Niedziela Wielkanocna rok C

02-04-16
 

Parafia Rzymskokatolicka                                                Stobno 2016.04.03

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno 11

64-980 Trzcianka

Tel 067 216 40 52

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Wielkanocna rok C

Niedziela Miłosierdzia. Trwając w radości wielkanocnej, rozważamy tajemnicę Bożego

MiÅ‚osierdzia. W dzisiejszej Ewangelii sÅ‚yszymy o misji odpuszczania grzechów, która

otrzymali Apostołowie. Zmartwychwstały Chrystus żyje i nadal działa. Przemienia nasze

serca, przebacza, prowadzi cierpliwie przez trudności na drodze wiary. Uczniowie

uradowali się widząc Zmartwychwstałego. Jak jest ze mną? Czy czekam na Jezusa

z wiarą w Jego miłosierną miłość.

 


więcej

Ogloszenia Duszpasterskie Niedziela Chrztu Pańsakiego

07-01-16
 

 Parafia Rzymskokatolicka                                                                                    Stobno  2016.01.10                          p.w. Åšw. Franciszka  z Asyżu

         Stobno 11

64-980  Trzcianka

Tel 067 216 40 52

Kom 607052061

 

        OgÅ‚oszenia duszpasterskie  Niedziela Chrztu PaÅ„skiego

 

    Dzisiaj obchodzimy Å›wiÄ™to Chrztu PaÅ„skiego. Podczas chrztu w Jordanie Bóg objawiÅ‚ ludziom, kim jest Jezus ,, TyÅ› jest mój Syn umiÅ‚owany w Tobie mam upodobanie” –                 sÅ‚owa , które usÅ‚yszymy w dzisiejszej Ewangelii, Bóg wypowiada nad każdym z nas.               StaÅ„my przed Bogiem jako Jego przybrane dzieci, dziÄ™kujÄ…c  za nasz chrzest oraz Jego      miÅ‚ość wzglÄ™dem każdego z nas i wyznajÄ…c wiarÄ™ w Jezusa, prawdziwego Baranka,            który gÅ‚adzi grzechy Å›wiata.


więcej

Ogloiszenia duszpasterskie 2 Niedziela Bożego Narodzenia

31-12-15
 

Parafia Rzymskokatolicka                                      Stobno 2016.01.03

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno 11

64-980 Trzcianka

Tel 067 216 40 52

Kom 607052061

Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Bożego Narodzenia

Trwamy w Å›wiÄ…tecznej radoÅ›ci, ponieważ,, SÅ‚owo staÅ‚o siÄ™ ciaÅ‚em i zamieszkaÅ‚o wÅ›ród

nas”. Bóg jest blisko nas, jest z nami. SpeÅ‚niÅ‚y siÄ™ przepowiednie proroków, nie zawiodÅ‚a

tęsknota za Bogiem wpisana w nasze serca. Cieszmy się z bliskiej obecności Jezusa

i prośmy, abyśmy potrafili Go rozpoznać w naszej codzienności.


więcej

Ogloszenia duszpasterskie Boże Narodzenie

24-12-15
 

Parafia Rzymskokatolicka                                    Stobno 2015.12.25

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno 11

64-980 Trzcianka

Tel 067 216 40 52 Kom 607052061

      OgÅ‚oszenia duszpasterskie Boże Narodzenie

Niech Gwiazda Betlejemska, która przed wiekami wskazaÅ‚a Trzem MÄ™drcom drogÄ™ do

Dzieciątka Jezus, ciągle nas do Niego prowadzi, a Opatrzność Boża czuwa na nami

i otacza nas opieką każdego dnia. W radosnym czasie oczekiwania na przyjście Zbawiciela,

wszystkim życzę wielu łask Bożych i błogosławieństwa.

                                                                             Ks. Janusz KozÅ‚owski


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 17 Niedziela zwykła

24-07-15
 

Parafia Rzymskokatolicka                                                    Stobno  2015.07.26   

p.w. Åšw. Franciszka  z Asyżu

         Stobno 11

64-980  Trzcianka

Tel 067 216 40 52

Kom 607052061

 

                         OgÅ‚oszenia duszpasterskie  17 Niedziela ZwykÅ‚a Rok B

 

Za Jezusem podążajÄ… tÅ‚umy zafascynowane cudami, jakie czyniÅ‚. MajÄ… nadziejÄ™, że dokona kolejnych uzdrowieÅ„. Jednak Jezus prowadzi ich na wzgórze, by dać im coÅ› wiÄ™cej niż zaspokojenie ich materialnych, doczesnych potrzeb. Niestety, Å»ydzi w cudzie rozmnożenia chleba nie zobaczyli nic poza wymiarem ekonomicznym- Jezus byÅ‚by wspaniaÅ‚ym królem, który zaspokajaÅ‚ ich potrzeby. Czy nasza postawa wobec Jezusa nie jest podobna do zachowania Å»ydów? Czy nie oczekujemy od Jezusa, by rozwiÄ…zywaÅ‚ nasze problemy, a nie troszczymy siÄ™ o to, co naprawdÄ™ ważne?  Jezus codziennie, w Eucharystii daje nam siebie, by nakarmić nasze dusze, by dać nam życie wieczne. Troszczmy siÄ™ o to, byÅ›my zawsze byli godni spożywać ten Chleb.


więcej

Misje święte 24-28 05.2015

08-05-15
 

    PROGRAM MISJI 24-28 05 i 30 05.2015

 

 

 


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 4 Niedziela wielkanocna

24-04-15
 

Parafia Rzymskokatolicka                                          Stobno  2015.04.26    p.w. Åšw. Franciszka  z Asyżu

         Stobno 11

64-980  Trzcianka

Tel 067 216 40 52

Kom 607 052 061

 

Ogłoszenia duszpasterskie 4 Niedziela Wielkanocna

 

W niedzielÄ™ Dobrego Pasterza gromadzimy siÄ™ wokóÅ‚ oÅ‚tarza, aby sÅ‚uchać Chrystusa i wyznawać wiarÄ™, że nie ma w żadnym innym zbawienia, tylko w Jezusie, który oddaÅ‚ za nas życie. Pan Jezus przychodzi do nas osobiÅ›cie i zapewnia o swojej miÅ‚oÅ›ci. Zwróćmy z dzieciÄ™cÄ… ufnoÅ›ciÄ… nasze myÅ›li, pragnienia i troski ku Bogu.

 


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela Adwentu rok B

12-12-14
 

 Parafia Rzymskokatolicka                         Stobno  2014.12.14                      p.w. Åšw. Franciszka  z Asyżu

         Stobno 11

64-980  Trzcianka

Tel 067 216 40 52

Kom 607052061

 

        OgÅ‚oszenia duszpasterskie 3 Niedziela Adwentu rok B

 

        ,, Zawsze siÄ™ radujcie” – zachÄ™ca nas Å›w. PaweÅ‚. Dzisiejsza niedziela zwana jest Gaudete- Niedziela RadoÅ›ci. Podczas liturgii wielokrotnie              usÅ‚yszymy o radoÅ›ci. Dzisiaj jest dobry czas, żeby zadać sobie pytanie                o stan przygotowania naszych serc na Å›wiÄ™ta Bożego Narodzenia oraz o to, na ile radość towarzyszy naszemu oczekiwaniu na przyjÅ›cie Pana.


więcej

Ogloszenia duszpasterskie Niedziela Zesłania Ducha Świętego

18-05-13
 

 Parafia Rzymskokatolicka                                                            Stobno  2013.05.19                      p.w. Åšw. Franciszka  z Asyżu

         Stobno 11

64-980  Trzcianka

Tel 067 216 40 52

Kom 604781951

 

                         OgÅ‚oszenia duszpasterskie  Niedziela  ZesÅ‚ania Ducha ÅšwiÄ™tego

 

 ZesÅ‚anie Ducha ÅšwiÄ™tego jest darem Pana Boga dla nas. Kto bÄ™dzie Å›wiadomie korzystaÅ‚                z darów Bożego Ducha, temu wystarczy siÅ‚ w trosce o rozwój wiary i gorliwe wypeÅ‚nienie obowiÄ…zków codziennego życia. Dlatego dziÅ› z odwagÄ… otwórzmy serca i pozwólmy,                         aby Duch ÅšwiÄ™ty je wypeÅ‚niaÅ‚. Niech jego dary pomogÄ… nam zawsze przyznawać siÄ™                       do Chrystusa.


więcej

Ogloszenia Duszpasterskie 6 Niedziela Wielkanocna

04-05-13
 

 Parafia Rzymskokatolicka                                                              Stobno  2013.05.05    p.w. Åšw. Franciszka  z Asyżu

         Stobno 11

64-980  Trzcianka

Tel 067 216 40 52

Kom 604781951

 

                         OgÅ‚oszenia duszpasterskie 6 Niedziela Wielkanocna

,, Jezus powiedziaÅ‚ do swoich uczniów: ,, JeÅ›li Mnie kto miÅ‚uje , bÄ™dzie zachowywaÅ‚ mojÄ…            naukÄ™, a Ojciec mój umiÅ‚uje go i przyjdziemy do niego , i bÄ™dziemy w nim przebywać”.                       ( J 14,23)


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 5 Niedziela Wielkanocna

26-04-13
 

 Parafia Rzymskokatolicka                                                              Stobno  2013.04.28    p.w. Åšw. Franciszka  z Asyżu

         Stobno 11

64-980  Trzcianka

Tel 067 216 40 52

Kom 604781951

 

                         OgÅ‚oszenia duszpasterskie 5 Niedziela Wielkanocna

 

TrwajÄ…c w wielkanocnej radoÅ›ci dostrzegamy, że dziÄ™ki wytrwaÅ‚ej wierze Å‚atwiej przejść                      przez życie, w którym spotyka nas wiele ucisków. Chrystus w przykazaniu miÅ‚oÅ›ci zostawia        nam dziÅ› podpowiedź,  jak sensownie wykorzystać krótkÄ… chwilÄ™ naszego ziemskiego życia.


więcej

Ogłoszenia Duszpasterskie @ Niedziela Wielkiego Postu

22-02-13
 

 Parafia Rzymskokatolicka                                          Stobno  2013.02.17                           p.w. Åšw. Franciszka  z Asyżu

         Stobno 11

64-980  Trzcianka

Tel 067 216 40 52

Kom 604781951

 

        OgÅ‚oszenia duszpasterskie 2 Niedziela Wielkiego Postu Rok C

 

      W drugÄ… niedzielÄ™ Wielkiego Postu przychodzimy, aby prosić o umocnienie naszej wiary. Prosta wiara Abrahama znalazÅ‚a uznanie w oczach Boga. Warto , byÅ›my w rozterkach naszej codziennoÅ›ci pamiÄ™tali o tym, że celem naszego życia  jest niebo. Przemieniajmy siÄ™ wiÄ™c tak, abyÅ›my tam wszyscy mogli siÄ™ spotkać.


więcej