OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA TRóJCY ŚWIĘTEJ ROK B

Parafia Rzymskokatolicka                                                        Stobno 2018.05.27

 p.w. ?w. Franciszka z Asy?u

 Stobno Kasztanowa 14

 64-980 Trzcianka

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Og?oszenia duszpasterskie Niedziela Trójcy ?wi?tej Rok B

 Dzisiejsza uroczysto?? Naj?wi?tszej Trójcy kieruje nas na tajemnic? obecno?ci Boga

 w trzech Osobach: Ojca , Syna i Ducha ?wi?tego. W ?yciu Naj?wi?tszej Trójcy, która jest

 jedno?ci? i wzajemn? mi?o?ci?, zostali?my w??czeni przez chrzest . O tajemnicy Trójcy

 ?wi?tej przypomina nam znak krzy?a, który czynimy kilkakrotnie w ci?gu dnia. Wychwalaj?c

 Boga obecnego w Trójcy ?wi?tej, pro?my o jedno?? i coraz wi?ksz? mi?o?? w naszych

 rodzinach i wspólnotach.

 1.Intencje.

 Niedziela

   8:00 St. – ?p. Tadeusza Szyma?skiego w 28 r. ?m. Stefani?, Józefa.

 10:00 St.- ?p. Janin? Paku?? Gr. 27.

 12:00 ?U- W intencji dzieci komunijnych.

 Poniedzia?ek

 17:00 ?U- ?p. Janin? Paku?? Gr. 28

 18:00 St. – Za parafian.

 Wtorek

 17:00 ?U- ?p. Janin? Paku?? Gr.29.

 18:00 St.- ?p. Bogdana Jurczy?skiego w 9 r. ?m.

 ?roda

 17:00 ?U- ?p. Janin? Paku?? Gr.30

 18:00 St.- Za parafian.

 Czwartek

   8:00 St.- ?p. Dyl Stanis?awa, Antoniego Józef?.

 9:30 ?U- ?p. K?sików Czes?aw?, Feliksa. Cieslaków Stanis?awa, Bronis?aw?, Kazimierza,

                     Henryka.

12:00 St.- Za parafian.

Pi?tek

 14:00 St. O zdrowie i b?ogos?awie?stwo Bo?e dla Filipa z okazji 1 ur.

 17:00 ?U – ?p. Antonin? , Stanis?awa Tarnawskich. Syna Tadeusza i Macieja.

18:00 St. Za parafian.

Sobota

18:00 St.- O zdrowie i b?ogos?awie?stwo Bo?e dla Ks. Feliksa ?obos w 31 r. ?wi?ce?.

Niedziela

   8:00 St. – ?p. Wiktori?, Andrzeja Po?yniak.

10:00 ?U- Za kuszonych do tego, by zej?? z drogi powo?ania, aby Jezus odnowi? ich si?y

               swoj? ?ask? i wsparciem naszych wspólnot.

               Aby sieci spo?eczno?ciowe sprzyja?y solidarno?ci i poszanowaniu drugiego

                w jego odmienno?ci.

                 O nowe i liczne powo?ania do naszego seminarium.

                 O zdrowie i b?ogos?awie?stwo Bo?e dla Cecyli i Jerzego Witczak z okazji 50 ?lubu

. 12:00 St.- - Za kuszonych do tego, by zej?? z drogi powo?ania, aby Jezus odnowi? ich

                   si?y swoj??ask? i wsparciem naszych wspólnot.

                    Aby sieci spo?eczno?ciowe sprzyja?y solidarno?ci i poszanowaniu drugiego

                     w jego odmienno?ci.

                     O nowe i liczne powo?ania do naszego seminarium.

2. W czwartek obchodzimy uroczysto?? Cia?a i Krwi Pa?skiej ,, Bo?e Cia?o”

    Prosz? o przygotowanie o?tarzy i procesje. O?tarze b?d?:

?ugi Ujskie

1. ,, Eucharystia Jest ofiar?” – U pani Fole?y?ska Dorota

2. ,, Eucharystia jest pokarmem duszy” – kapliczka

3. ,, Eucharystia jest zadatkiem ?ycia wiecznego”- kaplica cmentarna

4. ,,Eucharystia jest sakramentem jedno?ci Ko?cio?a”- na ko?ciele

O?tarze przygotuj?:

1- po stronie ko?cio?a od Stobna do nr 87

2- od nr 88a-strona ko?cio?a do 99

3- od 1- 22 mieszka?cy nad Notecj? i do nr 79 do zakr?tu

4- po przeciwnej stronie ko?cio?a nr 76- do ko?ca drogi do Stobna

Stobno

1.U pa?stwa Rabi?skich – Kasztanowa strona ko?cio?a Wspólna Malinowa

2.U Pa?stwa Okrojów – Bzozowa ,Stacja ,Ujska

3.U pani Danuty Król Lipowa, Kaszatanowa po przeciwnej stronie ko?cio?a.

4.Na ko?ciele Wrz?ca, Akacjowa ,Zielona, Topolowa

3. W tym tygodniu mamy

I Pi?tek miesi?ca Okazja do spowiedzi b?dzie:

?U- Pi?tek od godziny 16:00

St. – Pi?tek od godziny 17:50

Chorych odwiedz? w Pi?tek od godziny 8:30

 4.W przysz?? niedziel? w naszej parafii b?dziemy go?ci? kleryka WSD Który odczyta list

 Rektora i b?dzie zbiera? ofiary na seminarium.

 5.Sk?adam serdeczne podzi?kowanie za sprz?tni?cie ko?cio?a. W tym tygodniu prosz?:

    Omiotek Jaros?aw, ?aszcz Stanis?aw, ?aszcz Tadeusz.

 Zapowiedzi

 Wi?niewski ?ukasz kaw. Trzcianka

 Hawrylczak Joanna panna ?ugi Ujskie