OGłOSZNIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA ZESłANIA DUCHA ?WI?TEGO ROK B

Parafia Rzymskokatolicka                                                 Stobno 2018.05.20

 p.w. ?w. Franciszka z Asy?u

 Stobno Kasztanowa 14

 64-980 Trzcianka

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

           Og?oszenia duszpasterskie Niedziela Zes?ania Ducha ?wi?tego

Prze?ywamy dzisiaj uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego. Uczniowie zostali nape?nieni

Duchem ?wi?tym i zacz?li g?osi? Dobr? Nowin? w ró?nych j?zykach. Modlimy si? dzisiaj,

aby Bóg zes?a? dary Ducha ?wi?tego na cala ziemi? i dokona? w naszych sercach tych

cudów, które zdzia?a? w pocz?tkach g?oszenia Ewangelii. Gotowo?? na przyj?cie

Ducha ?wi?tego wi??e si? jednak z decyzj? ?ycia nie wed?ug cia?a, na co zwraca uwag?

?w. Pawe?, ale w wolno?ci jako dzieci Bo?e. Duch ?wi?ty ma moc nas przemieni?,

o?ywi?, umocni? wiar?. Wo?ajmy o Jego przyj?cie do ka?dego z nas.

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – ?p. Bronis?aw? Paszkiewicz. Stanis?aw? Paszkiewicz. Stefani? Kotu??.

10:00 ?U- ?p. Janin? Paku?? Gr. 20.

12:00 St.- ?p. Ann? Smetan? oraz zmar?ych z rodziny Smetana, Steranka.

Poniedzia?ek

17:00 ?U. – Sp. Janin? Paku?? Gr. 21

Wtorek

17:00 ?U- ?p. Janin? Paku?? Gr. 22

?roda

17:00 ?U- ?p. Janin? Paku?? Gr. 23

Czwartek

17:00 ?U- ?p. Janin? Paku?? Gr.24

18:00 St.- ?p. Wiktori? Piekarsk?. Anastazj? Majewsk?. ?ucj? Jazdzewsk?. Teres? Batur?.

Pi?tek

17:00 ?U – ?p. Janin? Paku?? Gr. 25

Sobota

17:00 ?U- ?p. Janin? Paku?? Gr. 26.

18:00 St.- ?p. Krzysztofa Ostrycharz.

Niedziela

   8:00 St. – ?p. Tadeusza Szyma?skiego w 28 r. ?m. Stefani?, Józefa.

10:00 St.- ?p. Janin? Paku?? Gr. 27.

12:00 ?U- W intencji dzieci komunijnych.

2.W ?rod? w Stobnie o godzinie 18:00 odb?dzie si? spotkania i próba dla rodziców

   i dzieci komunijnych. Spowied? odb?dzie si? w Stobnie w Sobot? o godzinie 9:00

3. Okazja do adoracji Pana Jezusa w Naj?wi?tszym Sakramencie b?dzie:

     ?U- Pi?tek 16:00

4.Nabo?e?stwo majowe b?dzie:

   St.- 17:45 Niedziela- 11:40

    ?U- 16:40 Niedziela 9:40

W tym roku o?tarze na Bo?e Cia?o w Stobnie zostan? przygotowane:

1- U pa?stwa Rabi?skich – Kasztanowa strona ko?cio?a Wspólna Malinowa

2- U Pa?stwa Okrojów – Bzozowa Stacja Ujska

3- U pani Danuty Król Lipowa, Kaszatanowa po przeciwnej stronie ko?cio?a.

4- Na ko?ciele Wrz?ca, Akacjowa ,Zielona, Topolowa

5.Sk?adam serdeczne podzi?kowanie za sprz?tni?cie ko?cio?a. W tym tygodniu prosz?:

   Rodziców dzieci komunijnych.

W zwi?zku z ustaw? o ochronie danych osobowych prosz? si? zg?asza? po metryki

osoby zainteresowane albo z pisemn? zgod? na odebranie przez In? osob? podaj?c

nazwisko imi? i adres zamieszkania. Rodzice nie pe?noletnich dzieci noga odbiera?

metryki.